E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜYELİK BAŞVURUSU

e-DEVLET UYGULAMASI 07 KASIM 2013 TARİHİNDE BAŞLADI

 9 Temmuz 2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği, sendika üyelik başvurusu, 7 Kasım 2013 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile "Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir. İşçi ve işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz" şeklinde kesin hükümler getirilmiştir.

Yönetmelik doğrultusunda 14 numaralı Enerji İşkolunda faaliyet gösteren ve işkolundaki tek yetkili sendika olan TES-İŞ’e üye olmak isteyen enerji işçileri, nüfus cüzdanlarıyla giderek PTT'den alacakları e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden üye olma imkânına kavuşmuşlardır.

Yönetmelikte, bir işçinin herhangi bir işçi sendikasına üyeliğinin gerçekleşmesi konusundaki şartlar şu şekilde belirlenmiştir. "Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurul tarafından verilir. Bir yıldan fazla süreyle işsiz kalan işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer. Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silahaltına alınan üyenin işçi sendikası ile üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır."

e-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN ÜYELİK BİLDİRİMLERİ

Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaştırılıyor. Üyelik, yetkili organın yani Sendikamız Yönetim Kurulu'nun e-Devlet kapısı üzerinden 30 gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılıyor. Üyeliğin başlangıç tarihi, Sendikamız Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edildiği tarih olarak kabul ediliyor. Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından 30 günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde 30. günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılıyor.


e-Devlet Üyeliği Görsel Anlatımı