PCR Test Ücretini İşveren mi Karşılayacak İşçi mi

PCR Test Ücretini İşveren mi Karşılayacak İşçi mi ?

 

Bilindiği üzere koronavirüs salgının önlenmesi kapsamında, işverenlerin işyerlerinde alması gereken tedbirlerle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ilin valiliğine 2 Eylül 2021 tarihinde bir genel yazı göndermişti.

Söz konusu Genel Yazıda; işverenlerin işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılarak, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmiş, bilgilendirme sonrasında COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı belirtilmişti.

PCR Testi Ücreti İşveren Tarafından Karşılanacak

Bu yazıdan sonra, işverenin isteği üzerine işçinin yaptıracağı PCR testi ücretinin işçi tarafından mı yoksa işveren tarafından mı karşılanacağı konusunda tereddütler oluşmuştu.

Konuya ilişkin olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yazılı görüş istemiş olup, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 19 Ocak 2022 tarihli görüş yazısında; mevzuat hükümleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararıyla gerektiğinde çalışanlardan PCR testi talep edilebilir ve bu durumdan kaynaklanan maliyet çalışanlara yansıtılamaz, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulabilir açıklamasını yapmıştır.

Dolayısıyla işverenin/işyerinin isteği üzerine PCR testi yaptıran işçi eğer bu testi ücret karşılığı yaptırmışsa işverenin test ücretini karşılaması gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Görüş Yazısının Tam metni

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili görüş yazısının tam metni aşağıda yer almaktadır.

“TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKASI KONFEREDERASYONUNA

İlgi : Tisk Türkiye İşveren Sendikası Konferederasyonu’nun 19.01.2022 tarihli ve sayılı yazısı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi ve alınan önlemlerin izlenmesi ve risk değerlendirmesi yapılması işverenin sorumluluğundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışanların yükümlülükleri” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin “Çalışanların hak ve yükümlülükleri” başlıklı 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için: işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.” hükmü ile 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin “İşverenin yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.” ve 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 6331 sayılı Kanunun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15 inci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. hükmü mevcuttur.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde 18 Ocak 2022 tarihi itibariyle iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararıyla gerektiğinde çalışanlardan PCR testi talep edilebilir ve bu durumdan kaynaklanan maliyet çalışanlara yansıtılamaz. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulabilir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim “.

Doç. Dr. Muhittin BİLGE

Bakan a.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü V.